Privacy Statement Het Hoge Veer
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Zorgorganisatie Het Hoge Veer gevestigd aan de Hoofdstraat 2A/4A te Raamsdonksveer en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 41099381 hierna aan te duiden als Het Hoge Veer.

Verwerking van persoonsgegevens door Het Hoge Veer
Voor Het Hoge Veer is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Het Hoge Veer respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld. Het Hoge Veer streeft ernaar om de privacy van haar klanten, bezoekers en personeel zo goed mogelijk te waarborgen, of het nu gaat om het vastleggen, over verstrekken van uw gegevens, of het voeren van een vertrouwelijk gesprek met uw zorgverlener(s) of HRM adviseur.

Doeleinden van verwerkingen
Uw persoonsgegevens worden door Het Hoge Veer in meerdere verwerkingen voor de volgende doeleinden:

 1. Het uitvoeren van de met u gesloten (zorg)overeenkomst(en)/arrangementen;
 2. Het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten;
 3. Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen;
 4. Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
 5. De afhandeling van uw aanvraag tot informatie;
 6. Het doen van klanttevredenheidsonderzoeken en/of ten behoeve van voorlichting;
 7. Voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven per e-mail;
 8. Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
 9. Het behandelen van geschillen en het doen uitvoeren van de accountantscontroles;
 10. Beveiliging van de gebouwen en eigendommen van Het Hoge Veer;
 11. Beveiliging en beschikbaarheid van de netwerkinfrastructuur aan derde(n) [bijv gastenwifi];
 12. Kwaliteits- en trainingsdoeleinden;
 13. Interne audits om de kwaliteit van de zorg te verbeteren;
 14. Wetenschappelijk (of historisch) onderzoek;

Rechtsgronden voor de doeleinden van verwerkingen
De rechtsgrond voor de hiervoor beschreven, doch niet uitputtende, doeleinden van de diverse verwerkingen zal gelegen zijn in ieder geval in 1 van onderstaande rechtsgronden:

 • Door u gegeven toestemming
 • Het op u verzoek nemen van pre-contractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten (zorg)overeenkomst
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • Het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen
 • De vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van uitvoering van het openbaar gezag
 • De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Het Hoge Veer

Verplichte verstrekking
Wanneer wij om persoonsgegevens vragen dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat Het Hoge Veer niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.


Doorgifte aan het buitenland
Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt binnen landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Er vindt geen verwerking plaats van uw persoonsgegevens buiten de EER.


Geautomatiseerde besluitvorming en profiling
Het Hoge Veer maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling.


Bewaartermijn
Het Hoge Veer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht met daarin voorgeschreven bewaartermijnen.


Beveiliging van uw persoonsgegevens
Het Hoge Veer treft passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking. Het Hoge Veer verlangt overeenkomstige maatregelen van haar verwerkers en heeft dit vastgelegd in een programma van eisen als onderdeel in haar verwerkersovereenkomsten. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie, behandeling van de data als zijnde vertrouwelijk, etc.. Personen, zoals vrijwilligers en zorgketenpartners,  die namens Het Hoge Veer toegang hebben tot uw gegevens, zijn gehouden tot geheimhouding.


Uw rechten
Op grond van de wet heeft u diverse rechten, zijnde:

 • het recht op informatie over de verwerkingen;
 • het recht op inzage in zijn gegevens;
 • het recht op correctie van de gegevens als deze niet kloppen;
 • het recht op verwijdering van de gegevens en ‘het recht om vergeten te worden’;
 • het recht op beperking van de gegevensverwerking;
 • het recht op verzet tegen de gegevensverwerking;
 • het recht op overdracht van zijn gegevens (dataportabiliteit);
 • het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming.


Inzagerecht:

U heeft het recht de door Het Hoge Veer verwerkte persoonsgegevens in te zien.

Correctie- en verwijderingsrecht
U heeft het recht gegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Recht op beperking van de gegevensverwerking
U heeft onder omstandigheden ook het recht op de beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kort gezegd in dat Het Hoge Veer de verwerking van uw gegevens tijdelijk “bevriest”. U kunt dit recht inroepen in vier situaties:

 1. In afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek;
 2. Indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst;
 3. Indien Het Hoge Veer de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens wel nodig heeft voor de voorbereiding op een rechtszaak;
 4. In afwachting van de beoordeling van een bezwaar.


Recht op verzet tegen de gegevensverwerking

Wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens om u te informeren activiteiten van Het Hoge Veer en soortgelijke verwerkingen dan zullen wij dit bezwaar altijd honoreren. Uw gegevens zullen vervolgens niet langer voor de direct marketingdoeleinden worden gebruikt.

Recht op overdracht van gegevens (dataportabiliteit)
U heeft het recht om de door u aan Het Hoge Veer verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor ‘papieren’ verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij. Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de derden partij waaraan u de gegevens wilt laten doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens u verzorgen. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden.

Intrekken van toestemming

U heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan onmiddellijkstaken. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht; alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Uitoefening van de rechten

Het uitoefenen van de rechten is voor in principe kosteloos behoudens misbruik. U oefent de rechten uit door contact op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

Termijnen

Wij zullen uw vragen/verzoeken in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek meer tijd kosten, dan zullen wij u hiervoor binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken
en/ of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden

Identificatie

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie, etc., door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

De kopie van uw identiteitsbewijs wordt alleen ter vaststelling van uw identiteit gebruikt en na vaststelling direct vernietigd.

Individuele afweging bij ieder verzoek

We wijzen u er op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. In specifieke situaties kan het zijn dat aan een bepaald verzoek geen gehoor gegeven kan worden. Mocht dat het geval zijn, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken. U kunt vervolgens in dat geval eventueel de gang naar de rechter maken.


Toezichthouder
Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl


Vragen
Verder staat het u uiteraard vrij vragen te stellen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door Het Hoge Veer. Neem voor vragen over de privacy contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.


Wijzigingen
Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van Het Hoge Veer. Het Hoge Veer kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit privacy statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.


Contactgegevens
Als u vragen heeft over dit privacy statement of ons privacy beleid, of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten kunt u contact opnemen met de directeur/bestuurder Menko Konings, via m.konings@hogeveer.nl